velkommen til venstre i region midtjylland

Her kan du få oplysninger om Venstres politikere i regionen, som du er meget velkommen til at kontakte med spørgsmål og gode ideer. Du kan også læse om vores politiske holdninger. 

Som borger i Region Midtjylland kan du støtte vores politik ved at stemme på Venstre ved valget til regionsrådet den 16. november. Meget gerne med en personlig stemme på en af vores stærke, lokale kandidater eller vores kandidat til en ny formand for regionsrådet,
Anders G. Christensen (se præsentationsvideo herunder).

Som medlem er det nemt at få indflydelse i Venstre, og du kan dermed være med til at præge udviklingen i Region Midtjylland. 


KOM TÆT PÅ ANDERS G. CHRISTENSEN

Jeg hedder Anders G. Christensen. Sammen skal vi kæmpe for, at Venstre kommer i spidsen i Region Midtjylland.  

Jeg er opvokset i Himmerland, og i mere end 30 år har jeg boet i Region Midtjylland. Jeg har arbejdet på større gårde og godser qua min landbrugsuddannelse. Landbruget har stadigt en stor plads i mit hjerte. Jeg er blandt andet formand for et projekt i Nicaragua med 3000 kreaturer. 

 Jeg er 58 år og bor i Hadsten med min hustru Jane og vores to plejebørn. Vi har også tre voksne piger og to børnebørn. Mit hjemmekontor er udgangspunkt for mit daglige virke som selvstændig rådgiver og politiker, og for mit arbejde i foreninger og bestyrelser. 

POLITIK 
Politik har altid fyldt meget. Faktisk hele mit liv. Først i VU, og da jeg i 1994 blev valgt til kommunalbestyrelsen - ja, så har det fyldt rigtigt meget! I otte år har jeg været borgmester i Favrskov Kommune, hvilket var en utrolig spændende og lærerig proces. 

Jeg er 1. suppleant til Folketinget, valgt i Østjylland og har mange år arbejdet organisatorisk i Venstre og LOF på landsplan. I mit politiske arbejde har jeg været omkring stort set alle emner og har derfor en god indsigt. 

Politik handler om at lave kompromiser og få flertal, men også om at tage initiativer til nye ting. Jeg er blandt andet medinitiativtager til, at vi i Region Midtjylland arbejder for en fast forbindelse over Kattegat. 

REGIONSRÅDSVALGET 
Nu gælder det Region Midtjylland, hvor jeg sammen med Venstres kandidater vil kæmpe for, at vi fortsat har et sundhedsvæsen i verdensklasse, hvor patienten er i centrum, og hvor vi har attraktive arbejdspladser.

Gruppeformand Carsten Kissmeyer er i fuld gang med at sætte mig ind i arbejdet. Jeg kender en stor del af det regionale arbejde og regionens geografi ganske godt fra mine tidligere virker, blandt andet i kommunekontaktrådet, som tog mig rundt i næsten alle hjørner. 

KONTAKT MIG 
Jeg glæder mig til at komme rundt i Region Midtjylland frem mod regionsrådsvalget den 16. november. Glæder mig til at diskutere de regionale forhold, og høre, hvad der rør sig, og hvilke emner man som borger synes skal gøres anderledes. Har man noget at drøfte eller snakke med mig om, er man velkommen til at kontakte mig: 

Telefon: 2022 9806 
agc@favrskov.dk


CT-scanner i Holstebro

Venstres regionsrådsgruppe foreslår, at der etableres en CT-klinik i Center for Sundhed i Holstebro. Venstre vil derfor blandt andet medtage udgifterne til indkøb af en ny CT-scanner i regionens budgetforhandlinger. Forslaget indebærer en udvidelse af regionens samlede CT-kapacitet, og der ændres ikke på det planlagte antal scannere på Regionshospitalet Gødstrup.  

Behovet for CT-scanning i et udredningsforløb er steget markant siden centret i Holstebro blev planlagt for mange år siden. Venstre foreslår derfor, at regionen og kommunen i fællesskab etablerer en CT-scanner i centret, og at driftsansvaret placeres i Hospitalsenheden Vest.

Regionen har gode erfaringer med drift af CT-scannere udenfor akuthospitalerne, for eksempel i Skive og Hammel. Den daglige drift kan styres af radiografer, og tilstedeværelse af speciallæge efter behov. De almindeligste CT-scanninger kan udføres på samme høje faglige niveau som på akuthospitalerne, og al kommunikation med billeder foregår digitalt.

En CT-scanner kan årligt gennemføre 3000 til 5000 årlige undersøgelser afhængig af åbningstider og undersøgelsestype. En CT-scanner i kombination med de to røntgenstuer i centret og de forskellige lægeklinikker vil kunne sikre optimale patientforløb.

Det er både fagligt og økonomisk forsvarligt at etablere en CT-klinik i en kommune af Holstebros størrelse, og flere tusind borgere fra Holstebro Kommune og omegn undgår transport til en CT-scanner på Regionshospitalet Gødstrup.

Anders G. Christensen, formandskandidat til regionsrådsvalget, Christian Møller-Nielsen, regionsrådsmedlem, og Arne Lægaard, regionsrådsmedlem. 19. maj 2021


Noget om ledelse – et svar til Henrik Gottlieb Hansen

Medlem af regionsrådet, formand for Hospitalsudvalget og socialdemokratisk gruppeformand Henrik Gottlieb Hansen spørger i et læserbrev 7. maj 2021 om Venstre og den nye spidskandidat for Venstre mener, at direktørers ansættelse skal afgøres ved et regionsrådsvalg. Det er vist et retorisk spørgsmål, for selvfølgelig mener Venstre ikke det – og hverken Venstre og jeg som ny spidskandidat kommer til at føre valgkamp om navngivne medarbejderes ansættelse.

Er det så ensbetydende med, at Venstre ikke har fokus på, og ikke er optaget af, hvordan virksomheden Region Midtjylland fungerer som arbejdsplads? Nej, det er det ikke. En af regionsrådets fornemmeste opgaver er at sikre, at Region Midtjylland er en god arbejdsplads, og at der er de nødvendige kompetencer til at videreudvikle servicen til gavn for alle borgere i regionen.

Med knap 30.000 ansatte har regionsrådet som arbejdsgiver en forpligtigelse til at sikre, at der er et godt arbejdsmiljø og at organisationen samlet fungerer optimalt. Og her er det et vigtigt parameter, hvordan ledelsen fungerer. Der er jo en grund til, at ’Lederen’ hvert år kårer Årets danske topleder inden for både det offentlige og det private. Dygtige ledere skaber sammenhold og resultater; både i dagligdagen og når der skal træffes svære beslutninger.

Region Midtjylland har selv i en publikation ’God ledelse og styring i Region Midtjylland’ sat fokus på ledelse. Det er en fin publikation, og som politikere skal vi hele tiden forholde os til, hvordan ledelsen af regionen ser ud, og om vi har de kompetencer, der er brug for, i relation til de opgaver, som regionen skal løse.

Et af de punkter, som jeg lægger mærke til, når jeg kigger på regionens organisation, er de relative store ledelsesspænd, der er mange steder. Store ledelsesspænd kan give udfordringer i forhold til synlig og nærværende ledelse, og derfor vil vi i Venstre forbeholde os retten til at stille spørgsmål til regionsrådsformanden om ledelsesstrukturen. At sikre borgerne i Region Midtjylland den bedste behandling og medarbejderne en god arbejdsplads, er topprioritet for os. Det er et politisk ansvar at sikre god ledelse og styring i Region Midtjylland, og det vil vi gerne diskutere med Socialdemokratiet. 

Politisk leder og formandskandidat Anders G. Christensen. 10. maj. 


Venstre vil bruge ekstra 200 millioner til at nedbringe ventelister i regionen

Der skal afsættes ekstra 200 millioner kroner til at nedbringe ventelisterne, så vi kan sikre patienternes rettigheder. Det er Venstres hovedkrav til regionens budget for 2022. 

Corona-perioden har medført, at der i en periode har været reduceret aktivitet på operationer og undersøgelser. Fra sidste status på sundhedsområdet kan vi se, at i 2019 lå den korrigerede udredningsret på omkring 80 procent. Fordi behandlingsgarantien i en periode i 2020 blev suspenderet på grund af corona, er andelen af patienter, der udredes eller modtager en relevant udredningsplan inden for 30 dage, faldet til omkring 60 procent i Region Midtjylland. 

Samtidig er de efterfølgende ventetider til operation på nogle områder steget.  Da det samtidig er svært at få et overblik over de konkrete ventetider på venteinfo.dk, ønsker Venstre en opgørelse, der viser de områder, hvor ventetiden på behandling er øget, så der kan sættes målrettet ind på de områder. En målrettet indsats kan dels være at regionens hospitaler prioriterer de områder, hvor der er pukler, dels ved brug af andre aktører. 

Der er desværre også alt for lange ventetider på områder, hvor der ikke er patientrettigheder. Det er for eksempel øre-, næse- og halssygdomme og på det dermatologiske område. Derfor foreslår vi, at også disse områder indgår i de 200 millioner kroner, som Venstre ønsker afsat ekstraordinært til nedbringelse af ventelisterne. 

På seneste møde i Hospitalsudvalget var der opbakning til, at området udredes yderligere i den videre budgetlægning, og vi glæder os over, at et samlet hospitalsudvalg deler vores bekymring. Derfor håber vi, at et samlet regionsråd vil være med til prioritere nedbringelsen af ventelisterne, så alle borgere i Region Midtjylland kan få den behandling, som de har krav på. 

Regionrådsmedlem Ib Bjerregaard, medlem af Hospitalsudvalget, og formandskandidat Anders G. Christensen. 5. maj 2021.


De svage sengeliggende skal vaccineres

Vi har spurgt i forvaltningen. Vi har spurgt på temamøde. Hvorfor kan de svage borgere, der ligger hjemme og ikke kan gå eller selv transportere sig til et vaccinationscenter, ikke blive vaccineret? Regionerne siger, det ikke er deres opgave men kommunernes at sørge for de svages transport til vaccination. Kommunerne siger, at det har de ikke penge til, og det er ikke deres opgave. 

Jamen, hvad så med om de blev vaccineret i eget hjem. Det kan man heller ikke, for vaccinerne kan ikke tåle transporten eller de mindste rystelser. Det er den statslige retningslinje. Alle vasker hænder og skyder aben videre. 

Det finder vi helt urimeligt i Venstre. Det må ikke være kassetænkning eller misforståelser, der forhindrer vaccination af disse svage borgere.  

I Norge og Sverige kan man godt vaccinere i eget hjem – med de samme vacciner, der er i brug i Danmark. Undskyldningerne dur derfor ikke. Vi må som politikere træde i karakter. Derfor vil vi i Venstre, når vi igen skal drøfte Covid-situationen i hospitalsudvalget, foreslå, at de svage, der ligger derhjemme, skal vaccineres. Enten ved at sørge for en liggende transport, eller ved at tage ud til den svage og gennemføre vaccinationen – helt som man gør i nabolandene.

Næstformand i hospitalsudvalget, Region Midtjylland

Ib Bjerregaard

Udsendt som pressemeddelelse/debatindlæg 27. februar 2021 


Gravide ladt i stikken i Region Midtjylland

Venstre ønsker, at fødeafdelingerne på hospitalerne i Region Midtjylland tilbyder alle gravide en grundig fødselsforberedelse. Det undrer mig overordentlig meget, at Region Midtjylland har valgt at sætte al fødselsforberedelse på standby som følge af COVID-19.  

Derfor har Venstre rejst spørgsmålet på det kommende møde i hospitalsudvalget med forslag om, at alle gravide og partnere tilbydes et frivilligt tilbud med virtuel fødselsforberedelse.

For alle kvinder og partnere, der venter deres første barn, er der mange spørgsmål og tanker om, hvordan det nu skal gå med at bringe et nyt liv til verden.  

Der er ingen tvivl om, at COVID-19 selvfølgelig udfordrer alle, men så er det, der må tænkes i andre løsninger. Det har de kunnet finde ud af i Region Syddanmark, hvor man har taget konsekvensen og arrangeret online fødselsforberedelse.

Her presser der sig et spørgsmål på: Hvorfor kan man ikke finde ud af det i Region Midtjylland?

Når man så tilmed i regionen ved, at fødselsforberedelsen får gravide til at bekymre sig mindre om fødslen. 

Det lavede Region Midtjylland selv en stor undersøgelse om i 2013.  Undersøgelsen ’Parat til barn’ viste, at fødsels- og forældreforberedelsesprogrammer øger førstegangsfødendes ”mestringsevne”, medfører færre indgreb, kortere ophold på fødeafdelingen og styrker de fødende kvinders tro på, at de kan amme deres børn.  

Alene af den grund kan det undre det mig, at Region Midtjylland ikke for længe siden har iværksat en online fødselsforberedelse. Tilmed når Region Midtjylland faktisk på baggrund af undersøgelsen ’Parat til barn’, udviklede fødselsforberedelseskurset ’En familie fødes’

At nogle af regionernes hospitaler end ikke overvejrer det, og andre først regner med at have noget klar til foråret, virker på mig meget sendrægtigt, specielt når man ved, at fødselsforberedelse også har en folkesundhedsmæssig dimension. Det er nemlig en unik mulighed for at forbedre folkesundheden for to generationer.

Debatindlæg fra Anders G. Christensen, spidskandidat for Venstre i Region Midtjylland, 25. januar 2021.


Vaccine: Tænk på personalet

Jeg er ikke i tvivl. Lad nu frontpersonalet på vore sygehuse, hos lægerne og i hjemmeplejen blive vaccineret først. 

Har man hørt på frontpersonalets oplevelser hen over julen og dermed fået input ude fra virkeligheden, burde der ikke være tvivl. De lever i et konstant pres – ikke kun for at blive syge af Covid-19 men også fordi kolleger er syge, i isolation og derfor ikke kan træde til. 

Vi kommer i forvejen til at mangle sundhedspersonale i de kommende år med flere ældre og dermed større behov. Lad os derfor lytte til dem nu og give dem vaccinationen først. Det vil vise vores værdsættelse og i den samme forbindelse sikre, at alle vi andre kan blive behandlet, hvis vi bliver syge.

Lige nu betyder den manglende bemanding, at der er stor risiko for, at ikke alle andre patienter med andre livstruende sygdomme end Covid-19 får den helt optimale behandling.

Jeg har hørt Søren Brostrøm sige, at deres (Sundhedsstyrelsens) prioritering er rigtig. Men han står heller ikke i frontlinjen - og han står heller ikke med ansvaret for driften af det enkelte sygehus.

I Region Midtjylland er der cirka 30.000 ansatte på sygehusene. Forventningen er, at regionen skal op på at vaccinere cirka 22.000 per dag. Det svarer til, at alt sundhedspersonale kan vaccineres på halvanden dag. Jeg tror, de fleste af de prioriterede godt vil vente halvanden dag på at blive vaccineret -  som en forsikring for, at de sygehus ansatte får ro og sikkerhed for, at de kan passe deres arbejde. Det tror jeg, vi alle vil være bedst tjent med.

Kunne vi selv bestemme i Region Midtjylland, ville jeg argumentere for, at de nævnte ansatte med nærkontakten til patienterne blev vaccineret med det samme.

Ib Bjerregaard, næstformand i hospitalsudvalget, Viborg, 10. januar 2021.


Kræftramte børn skal også kunne behandles på Aarhus Universitetshospital 

At Sundhedsstyrelsen foreslår at samle al børnekræftbehandling i København, mangler på alle måder forståelse for den situation, som familier med et kræftramt barn står i.

I dag, hvor familier med kræftramte børn kan få behandling på Aarhus Universitetshospital, er det, selvom man kommer fra Hvide Sande eller Lemvig en lang, men dog overkommelig tur på cirka 162 kilometer hver vej. Nu lægger Sundhedsstyrelsen så op til, at disse familier skal ud på en tur på knap 400 kilometer hver vej! 

Det er i min optik på ingen måder anstændigt og vidner om, at for Sundhedsstyrelsen handler det mere om, at alt ser fint ud i et excel-ark end en menneskelig vurdering i sagen. Skulle Sundhedsstyrelsen trække det sundhedsfaglige kort og påstå, at det handler om at øge ekspertisen på området, så er det et tyndt kort. Der behandles cirka 200 børn med kræft om året, heraf behandles cirka 60 af dem på Aarhus Universitetshospital, hvor der er et godt fagligt miljø. 

Man skal selvfølgelig altid se på, hvordan man yderligere kan styrke fagligheden, men med alle de muligheder, der er for at bruge videokonferencer og virtuelle møder, kan læger og sygeplejersker let kommunikere sammen på tværs af landet. Hvilket de fire hospitaler, der behandler børn med kræft, i øvrigt allerede gør.

Jeg frygter, at hvis Sundhedsstyrelsen lykkes med at centralisere behandlingen af børnekræft i København, vil det kun være første skridt på vejen i at centralisere flere specialiserede behandlinger i København. 

Det vil jeg arbejde for ikke sker! Derfor ser jeg frem til at høre sundhedsministerens svar i det samråd, som Venstre har indkaldt ham til for at få svar på, hvilke overvejelser der ligger til grund for, at Sundhedsstyrelsen påtænker centralisering af børne-onkologien på Rigshospitalet. 

Da den Venstreledede regering valgte at flytte en række statslige styrelser fra København og ud i landet, var det blandt andet for, at disse styrelser skulle få et bedre blik for, at der faktisk bor mennesker i hele landet. Måske skulle Sundhedsstyrelsen flyttes til Aarhus eller Hvide Sande. 

Anders G. Christensen, Venstres formandskandidat til Regionsrådet Region Midtjylland, 29. november 2020. 


Anders G. christensen valgt som

venstres kandidat til formandsposten

Venstres medlemmer i Region Midtjylland har ved et virtuelt opstillingsmøde officielt valgt Anders G. Christensen som partiets spidskandidat til næste års regionsrådsvalg. Det mangeårige byrådsmedlem i Favrskov Kommune, hvor han også har været borgmester, blev valgt uden modkandidat. 

"Jeg er stolt og glad over den tillid, Venstres medlemmer har vist mig. Jeg ved det forpligter. Der er udfordringer nok at tage fat på i arbejdet med at sikre en bedre sammenhæng i behandlingen mellem praktiserende læger, hospitaler og kommuner. Og jeg glæder mig til at komme rundt i hele regionen for at høre, hvad der optager borgerne", siger Anders G. Christensen. 











Anders G. Christensen afløser Carsten Kissmeyer som Venstres bud på en ny formand for Region Midtjylland.









I det kommende år frem til valget i november 2021 ser han frem til at sparre med Venstres nuværende gruppeformand Carsten Kissmeyer og partiets øvrige regionsrådsmedlemmer om udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland.

Ifølge Carsten Kissmeyer har Venstre fundet en særdeles kompetent og politisk erfaren afløser for ham selv som spidskandidat til regionsrådsvalget:
 
”Jeg har kendt Anders G. Christensen gennem mange år, idet vi har haft betydelige samarbejdsflader både i hans tid som borgmester og efterfølgende som formand for kommunernes samarbejde i Region Midtjylland. Anders har en solid evne til at gennemskue sagernes substans og de politiske udfordringer i dem”, siger Carsten Kissmeyer.
 
Han peger på, at Anders G. Christensen også er et velkendt ansigt i Venstres partiorganisation, hvor han blandt andet i de seneste år har haft sæde i Venstres hovedbestyrelse: 

”Anders er kendt som en solid, liberal politisk fighter”.

Formanden for Venstre i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, ser frem til at føre valgkampagne for den nye kandidat til formandsposten i regionsrådet:

”Vi er utrolig tryg ved Anders G. Christensen som vores spidskandidat, og det er dejligt, at vi har fået anføreren for Venstres hold på plads. Nu glæder vi os til at få fundet det øvrige kandidathold af stærke kandidater fra hele regionen. Det er vores erklærede mål, at vi skal sikre et blåt Region Midtjylland efter valget i november 2021”, siger Jens Nicolai Vejlgaard.

Pressemeddelelse 3. november 2020


En rigtig god beslutning i sag om brug af lavdosis CT-scanning

Venstres gruppe i regionsrådet har med ærgrelse og frustration fulgt den længe igangværende offentlige diskussion mellem forskellige fagpersoner/grupperinger om potentialet i at bruge lavdosis CT-scanning til diagnosticering af tidlige stadier af lungecancer. En sådan langvarig diskussion skaber utryghed hos patienterne. 

I Danmark har vi gennem en lang årrække opbygget et fagligt hierarki, der skal sikre at nye diagnosticerings- og behandlingsmetoder er sikre og veldokumenterede, inden de tages generelt i brug. Venstres gruppe i regionsrådet konstaterer, at i denne konkrete sag har en afklaring både været langsom og præget af uklare meldinger fra både lægefaglige selskaber og Sundhedsstyrelsen. Desværre har sagen yderligere været påvirket af flere personalesager, der blandt andet knytter sig til visse elementer i sagen om brug af lavdosis CT-scanning.

Venstre konstaterer, at Centerledelsen på hospitalet i Silkeborg fik tilladelse til at tilbyde de praktiserende læger at henvise til den bedre undersøgelse med lavdosis CT-scanning af lungerne i stedet for at henvise til almindelig røntgen af lungerne. Begrundelsen var, at lavdosis CT-scanning beviseligt skulle være bedre, end røntgenundersøgelse af lungerne til at opdage lungekræft i tidligt stadie, hvor overlevelsesmuligheden er bedre. Samtidig var aftalen, at patienter henvist fra praktiserende læge for mulig lungekræft stadig skulle undersøges med højdosis CT-scanning, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Silkeborg opnåede herved bemærkelsesværdige resultater. 

Direktionen og hospitalsledelsen HEM har ment, at visse patienter burde have været henvist til højdosis CT-scanning og ikke lavdosis CT-scanning i stedet for røntgenundersøgelse. Der udestår derudover en diskussion af, om resultaterne af projektet er tilstrækkeligt dokumenteret.

Venstre glæder sig over, at det nu ser ud som om, at Styrelsen for Patientsikkerhed har fået det samlede sagskompleks om den brug af lavdosis-CT-scanning, der har fundet sted i Region Midtjylland på hospitalsenhed Midt i Silkeborg. Venstre forventer, at Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed endeligt afklarer, om noget er håndteret forkert eller om ’Silkeborg-modellen’ skal udrulles til hele landet. Politikere har ikke forudsætninger for at vurdere dybt faglige aspekter i brugen af diagnosticerings- og behandlingsmetoder. Politikere kan på et oplyst fagligt grundlag beslutte at bevilge midler til konkrete initiativer.

En central detalje i sagen er, om fortolkningen i Sundhedsstyrelsens Lungekræftpakke med ordlyden at ”lægen bør overveje at henvise” er gældende, eller om det er direktionens fortolkning af, at ved mindste mistanke ”skal alle henvises”. Den regionale fortolkning har udløst stor usikkerhed blandt hospitalslæger og de praktiserende læger. 

En samlet Venstre-gruppe i regionsrådet glæder sig over, at et enigt regionsråd onsdag har besluttet følgende:

På baggrund af brev af 28.2.2020 fra SST blev der efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed iværksat en undersøgelse af forløbene for 625 patienter. Patienterne er karakteriseret ved i en periode på Regionshospitalet Silkeborg at have fået lavdosis-CT undersøgelse af lungerne. Efter gennemgang af de foreliggende data fra undersøgelsen er der ikke mistanke om svigt i patientsikkerheden på Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. Regionsrådet ønsker dog, at den varslede vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed indgår før regionsrådets endelige stillingtagen. Styrelsens vurdering fremlægges for hospitalsudvalget.

Regionsrådet har igangsat en række initiativer, der bl.a. skal belyse brugen af lavdosis-CT til diagnosticering af lungesygdomme, og regionsrådet afventer resultatet af disse initiativer og følger i øvrigt til enhver tid Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger på området. 

Pressemeddelelse 28. oktober 2020


tilfreds med konkurrence på ambulancedrift 

Venstre har onsdag støttet, at Falck og Region Midtjylland deler ambulancedriften i Region Midtjylland, således at regionen driver 60 procent og Falck 40 procent af ambulancerne. Venstre havde gerne set en større andel til Falck eller andre private leverandører. 

Den politiske virkelighed var imidlertid, at alternativet til det kompromis, ovenstående er udtryk for, ville være, at regionen drev 100 procent af ambulancerne selv. Det havde et flertal i hospitalsudvalget foreslået.
Venstre kan ikke lide monopoler; hverken offentlige eller private. Med det indgåede kompromis fastholdes en sund konkurrence til glæde for kvalitetsudvikling og pris. 

Pressemeddelelse 28. oktober 2020


venstre skal have ny spidskandidat 

Venstre i Region Midtjylland skal have ny spidskandidat ved valget til regionsrådet i 2021. Partiets gruppeformand Carsten Kissmeyer har meddelt partiorganisationen, at han ikke genopstiller til posten. 

- Jeg er siden seneste regionsrådsvalg også blevet valgt til Folketinget. Og det at have to politiske poster samtidigt går ikke i længden. I hvert fald ikke med min geografiske placering, siger Carsten Kissmeyer. 

Venstres formand i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, beklager gruppeformandens beslutning. 

- Vi havde gerne set, at Carsten Kissmeyer genopstillede, men respekterer naturligvis hans beslutning og går nu i gang med at sondere terrænet for kandidater til den vigtige post som vores kandidat til posten som regionsrådsformand ved valget til næste år, siger Jens Nicolai Vejlgaard.

Partiet ventes at vælge den nye spidskandidat til efteråret. Valget til regionsrådet holdes i november 2021. 

Carsten Kissmeyers beslutning blev offentliggjort i forbindelse med Venstres tema-dag for regionsrådsgruppen og regionsbestyrelsen i Herning den 1. februar. Her var der også indlæg fra Martin Geertsen, sundhedspolitisk ordfører i Folketinget og gruppeformand i Region Hovedstaden, Michael Beck, sundhedsprofessor og direktør for UCL, Inger Støjberg, næstformand, og Arne Lægaard, medlem af Det Regionale Udvalg i EU.  


ambulanceudbud: Ikke helt godt - men meget bedre end der var lagt op til

Udbuddet af ambulancedriften i Region Midtjylland har været drøftet i længere tid på de lukkede dagsordener i hospitalsudvalg og på temamøder.

Et flertal med socialdemokraterne, SF og Enhedslisten besluttede på sidste møde at hjemtage ca. 50 procent af regionens ambulancedrift. Venstre stemte imod. Vi har med de sidste meldinger om konkurrencesituationen på området den klare opfattelse, at det ville være uklogt at hjemtage så stor en del af ambulancerne uden et udbud og uden at vide, om det ville blive dyrere eller billigere end i dag.

Vi fik så i det videre forløb frem til endelig beslutning muligheden for at forhindre hjemtagningen af så stor en del af ambulancerne uden udbud. Derfor endte vi i regionsrådssalen med at støtte det forslag, der endte som beslutning.

Vi er glade for, at vi derved fik forhindret, at så stor en del skulle hjemtages. Vi havde meget gerne set et udbud af hele ambulancedriften - men søger altid indflydelsen og fik således reduceret hjemtagningen uden udbud fra ca. 50 procent til ca. 30 procent. Og det er trods alt en forbedring fra flertalsbeslutninger i hospitalsudvalget.

Regionsrådsmedlem/næstformand i hospitalsudvalget
Ib Bjerregaard (V)
Mobil: 51843196
Udsendt 29. januar 2020

Spidskandidat til RV21

Venstre 5. maj 2021

Venstres medlemmer i Region Midtjylland har valgt Anders G. Christensen som partiets kandidat til formandsposten i Region Midtjylland ved valget til regionsrådet i november 2021.

Anders G. Christensen har været byrådsmedlem for Venstre i Hadsten og Favrskov Kommuner…

LÆS MERE

Valgprogram 2017

Venstre 3. november 2020

Hele valgprogrammet fra valgkampen op til regionsvalget i 2017 kan ses her: 

Valgprogram 2017

LÆS MERE

Regionsrådet

Venstre 3. november 2020

Carsten Kissmeyer

2. næstformand i Region Midtjylland
Medlem af:
Forretningsudvalget
Vækstforum Midtjylland

E-mail: Carsten.kissmeyer@jubii.dk
Telefon: 30 76…
LÆS MERE